» Rovnostranný trojúhelník

Rovnostranný trojúhelník

Výstava tří českých umělců je zamýšlena jako do jisté míry reflexe malířského média v jeho širších souvislostech. Bude se vztahovat k stereotypům, které panují okolo výběru témat, atributů, stylů, symbolického řádu kvality a historie – v tomto případě kunsthistorie nebo kulturologie a praktických postupů a fyzických kvalit. Výstava bude rozdělena do tří sekcí. První se určitým způsobem bude dotýkat filmu s názorem, že obsahem novějšího média je médium starší, v případě filmu, román a obraz. Druhá se bude zabývat vlastností malířského média ? budování iluze, iluzivnosti. Třetí sekce si bude pohrávat s představou ?obrazu jako těla?.
??????
Nezávislý pozorovatel: Výstava je společnou prací Petra Krátkého, Petra Maliny a Marka Meduny. (…) Povaha práce na tomto projektu se nachází v oblasti mezi ryzí kolektivitou, kdy vše je konzultováno a vytvářeno společně a nerozdílně všemi aktéry, a individuálními prezentacemi v rámci kolektivní výstavy, které jsou jen tu a tam usměrňovány zásahy širšího konsenzu.

Hubatá ženská: Prostě v hospodě vyseděná výstava tří mazalů.

Nezávislý pozorovatel: Výstava Rovnostranný trojúhelník je výstavou bez kurátora. Nikdo autory nevybral, nikdo jejich díla nepovýšil na součást vyššího celku.

Enšpígl: Někde jsem četl, že se jedná o symbol původní jednoty, kde to jen bylo…

Nezávislý pozorovatel: Výstava je zamýšlena jako do jisté míry reflexe malířského média a jeho širších souvislostí.

Hubatá ženská: Výstava bez obrazu je jako je jako ženská bez chlapa.

Nezávislý pozorovatel: …umělci předcházejících generací už vše důkladně a vzájemně protřepali, tudíž jediné, co skutečně lze, je ponořit se do široké řeky označování za umění a prstem ukázat na tento svět a říci: on jím je, je sám sebou, skrze tyto naše úmysly, zkušenosti a dovednosti, skrze nás samotné.

Enšpígl: Teď tomu pomalu přestávám rozumět, smysl v nesmyslu, asi.

Nezávislý pozorovatel: Výstava bude pravděpodobně rozdělena do tří sekcí. 1) raz, 2) dva, 3) tři

Hubatá ženská: Tři sestry, tří místnosti, tři myšlenkové hlubiny. Tři krát tři je devět. Malá násobilka, uf.

Nezávislý pozorovatel: Výběr umělců se odehrává na poli společného média překračujíc vnitřní hranice některých okruhů pomyslné pražské scény současného umění.

Hubatá ženská: Á páni umělci naznačili, že stojí na správné straně barikády, na straně tolerance a otevřenosti, přátelé, domnívám se, že nyní to přijde, ti skromní výtečníci se nám jistě představí, ano, jak jinak…

Petr Krátký: Plní funkce rozcházející se s těmi, kterým mají sloužit. Využívám vlastností materiálů, jejichž důsledky jsou v klasickém malířství, nežádoucí.
Jiří David: Jeho práce se dotýká minimalismu, konceptualismu, formální stránek umění, procesuality…
Petr Vaňous: Malířský projev Petra Maliny bývá často označován za idylický. Převažují tu klidné náměty a jednoduché formy.
Milan Salák: Stín je pro něj důležitější než to, co jej vrhá.
Václav Magid: Ke každému ?ano? ovšem jako stín patří ?ne?. Tak se dá chápat autorský podíl Marka Meduny…

Enšpígl: Podle Lao-c vládne trojúhelník světem. Sator arepo.

Petr Vaňous: V jiné rovině je ?předěl? sledován na samotné ploše oblohy, kde dochází k postupnému světelnému přechodu dne v noc a naopak. (…) Poslední práce naznačují jistou sebereflexi. (…) Do kontextu malby vstupuje autorovo ?já?. (…) Výběr je cílený.

Hubatá ženská: Kdo to je ten Vaňous, nějak si všichni začínaj odporovat, pravej čas končit.


(english version)

The exhibition of three Czech artists is conceived as in a way reflection of a painting medium in its wider context. It is related to stereotypes governing the selection of themes, attributes, styles, symbolic frame of quality and history ? in this case it is art history or culture studies as well as practical methods and physical qualities. The exhibition will be divided into three sections. The first section will in a way concern film and the opinion that content of a more recent medium is in fact an older medium, in terms of film it is a novel and a painting. The second one is going to deal with the properties of a painting medium ? building up an illusion, illusoriness. The third section will play with an idea of ?a painting as a body?.
?????
Independent observer: The exhibition is a collaborative work by Petr Krátký, Petr Malina and Marek Meduna. (…) The work on this project can be characterized as lying between pure collectivity when everything is consulted and being created jointly and severally by all participants, and individual presentations in the frame of the collective exhibition which are here and there guided by the interventions of wider consensus.

Cheeky woman: Simply a hatched-in-a-pub exhibition of three daubers.

Independent observer: ?Equilateral triangle? is an exhibition without a curator. The authors have not been selected by anybody; nobody has elevated their works to a part of a higher whole.

Eulenspiegel: I have read somewhere that it is a symbol of the original unity; I wonder where it was…

Independent observer: The exhibition is conceived as in a way reflection of a painter?s medium and its wider context.

Cheeky woman: An exhibition without a painting is like a woman without a man.

Independent observer: …the artists of preceding generations have already shaken everything up properly and reciprocally, therefore the only thing possible is to immerse oneself into a wide river of denoting as art and to point at this world with your finger and say: it is that, it is itself, through these our intentions, experience and skills, through us ourselves.

Eulenspiegel: Now I cease to understand, sense in nonsense, perhaps.

Independent observer: The exhibition will probably be divided into three sections. 1) one, 2) two, 3) three

Cheeky woman: Three sisters, three rooms, three ideological depths. Three times three is nine. Multiplication table, phew!

Independent observer: The selection of artists takes place in the field of their common medium exceeding the inner boundaries of certain circles in the imaginary Prague?s contemporary art scene.

Cheeky woman: Ah! Masters painters indicated that they are on the right side, on the side of tolerance and openness, well, my friends, I suppose it?s coming now, those modest worthies are going to introduce themselves, yes, no doubt…

Petr Krátký: It fulfils the functions diverting from those to which they are supposed to serve. I use the properties of materials, the consequences of which are undesirable in the world of classical painting.
Jiří David: His work touches upon minimalism, conceptualism, formal aspects of art, processuality…
Petr Vaňous: Petr Malina?s painting expression is often described as idyllic with prevailing still themes and simple forms.
Michal Salák: A shadow is more important for him than what casts it.
Václav Magid: However, there is ?no? that belongs inseparably as a shadow to every ?yes?. In this way we can understand Marek Meduna?s authorial share…

Eulenspiegel: According to Lao Tse, a triangle rules the world. Sator arepo.

Petr Vaňous: On another level, the ?dividing line? is observed on the sky surface itself, where gradual transitions between night and day take place. (…) Recent works indicate certain self reflection. (…) The author?s ?self? enters the context of the painting. (…) The selection is purposive.

Cheeky woman: Who is that Vaňous, they?ve started to contradict one another, the right time to finish.


ROVNOSTRANNÝ TROJÚHELNÍK

Marek Meduna, Petr Malina, Petr Krátký

MeetFactory Gallery
Ke sklárně 15
150 00 praha 5

www.meetfactory.cz

vernisáž v pátek 22. 1. v 19 h
23. 1. – 21. 2. 2010

foto: http://michalepsi.cz